Yi Zhang

yzhang1@kent.edu

Research Advisor: George Fai